Name Löschangriff Nass - Frauen
Wertungsgruppe Löschangriff Nass - Frauen
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 1
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 2
Löschangriff Nass - Frauen
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Landkreis Rostock Auswahl Nord 27,28 27,28 D
2. FF Gresse 28,89 31,10 28,89
3. FF Beidendorf 29,46 29,46 31,06
4. FF Kemnitz 30,28 30,28 36,44
5. FF Neetzow - Liepen 32,72 32,72 37,81
6. FF Neuenkirchen - Postlow 33,16 D 33,16
7. FF Boek-Gorlosen 35,13 35,13 42,99
8. FF Plasten 35,14 51,76 35,14
9. FF Gelbensande 36,82 40,03 36,82
10. FF Staven 38,65 38,65 D
11. Landkreis Rostock Auswahl Süd 38,70 44,94 38,70