Name Löschangriff Nass - Männer - Sportwertung
Wertungsgruppe Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftkennzeichnung - Sportwertung Ja
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2
Löschangriff Nass - Männer - Sportwertung
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. FF Kummer 23,46 26,70 23,46
2. FF Bollewick 24,21 24,66 24,21
3. Landkreis Rostock Auswahl Nord 28,20 28,20 32,41
4. Landkreis Rostock Auswahl Süd 36,71 36,71 40,99