Name Löschangriff Nass - Männer
Wertungsgruppe Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2
Löschangriff Nass - Männer
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. FF Schwartow 23,32 23,32 27,25
2. FF Kummer 23,46 26,70 23,46
3. FF Hohen Viecheln 23,56 23,87 23,56
4. FF Plasten 23,85 25,49 23,85
5. FF Neukloster 23,96 37,85 23,96
6. FF Schwanheide 24,12 24,12 25,87
7. FF Bollewick 24,21 24,66 24,21
8. FF Medow 24,26 24,26 D
9. FF Stove 24,62 24,62 25,07
10. Wettkampfgruppe Schwerin 25,11 25,11 D
11. FF Tribsees 25,25 D 25,25
12. FF Lubmin 26,83 34,27 26,83
13. FF Kuhlenfeld 27,04 36,01 27,04
14. Landkreis Rostock Auswahl Nord 28,20 28,20 32,41
15. FF Thelkow 28,28 28,28 D
16. FF Zarrendorf 32,59 33,00 32,59
17. FF Pantlitz 35,46 108,79 35,46
18. FF Gribow 36,11 D 36,11
19. Landkreis Rostock Auswahl Süd 36,71 36,71 40,99
20. FF Beseritz D D D
20. Team Rostock D D D